Sveikatos kabinetų mokymo įstaigose aprūpinimas metodinėmis priemonėmis

Sveikatos kabinetų atnaujinamas įgyvendinat projektą „Sveikatos kabinetų mokymo įstaigose aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru įgyvendina projektą LT03-2-SAM-K01-005  „ Sveikatos kabinetų mokymo įstaigose aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ finansuojamą  Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Projekto metu ketinami atnaujinti ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetai. Šiuo metu sveikatos kabinetai yra  suremontuoti šiose ugdymo įstaigose:

 • Eišiškių gimnazijoje;

 • Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje;

 • Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijoje;

 • Butrimonių Anos Kreštul gimnazijoje;

 • Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijoje;

 • Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijoje;

 • Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje;

 • Jašiūnų Mykolo Balinsklo gimnazijoje; -

Daugeliu atvejų kabinetuose buvo perdažytos sienos, pakeista susidėvėjusi grindų danga.  Taip pat, buvo  atliktas darbuotojų rizikos vertinimas, kurio metu paaiškėjo, kad kai kuriuose kabinetuose yra per mažai šviesos, todėl buvo keičiami šviestuvai, o pavyzdžiui, Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje buvo pakeistas langas. Iki mokslo metų pradžios yra ketinama pabaigti likusių sveikatos kabinetų remontus ir jų įrengimus.

Sveikatos kabinetai buvo ne tik remontuojami bet ir aprūpinami metodinėmis priemonėmis, kuriomis yra siekiama pagerinti prevenciją ir mažinti sveikatos netolygumus. Nuo projekto pradžios yra įsigytos ir paskirstytos po ugdymo įstaigas šios priemonės -  žaidimai emocijų atpažinimui, patyčių prevencijai, metodinė knyga apie baimes. Taip pat plačiai ir psichologų naudojama BLOB lenta, kuri yra tarptautiniu mastu pripažinta veiksminga priemonė, padedanti vaikams aptarti ir analizuoti konfliktines situacijas, kurių pasitaiko kiekvieną dieną kasdieniame gyvenime. Fizinio aktyvumo skatinimui buvo įsigyta 30 porų šiaurietiško ėjimo lazdų. Rūkymo prevencijai buvo įsigyti CO matuokliai. Sveikatos kabinetų įrengimui buvo nupirkta medicininė kušetė, taip pat 3 kabinetuose buvo pakeistos specialistų kėdės.

Šių mokslo metų pabaigoje, ugdymo įstaigas pasiekė plačiai pritaikomos sensorinės priemonės, kaip šviečiančios geometrinės figūros, plytelės, bendravimo palapinės.  Visuomenės sveikatos specialistės Elvyros Salavatovos teigimu, ypatingos ir naujoviškos bendravimo palapinės jau spėjo pasitarnauti įvairiems žaidimams tiek lauke, tiek salėje. Vaikams labai įdomios ryškių spalvų "gyvos" plytelės, malonu buvo jomis vaikščioti ir jas tyrinėti...

Šiuo metu ketinama baigti sveiktos kabinetų įrengimą ir aprūpinimą metodinėmis priemonėmis. Tik investuojant į sveikatos priežiūrą, yra skatinamas sveikesnis gyvenimo būdas, jo pasirinkimas, pažinimas ir supratimas.

Nuotraukas galite pamatyti čia.
 

Akmenė District Municipality Public Health Bureau in conjunction with its partner Šalčininkai District Municipality Public Health Bureau is implementing the project LT03-2-SAM-K01-005 “Provision of Health Rooms in Educational Institutions with Methodological Tools” financed by the funds of the „Health“ financial mechanism program of the European Economic Area (hereinafter referred to as the EEA). While implementing the project, it is intended to renovate the health rooms of pre-school and school educational institutions. Currently, the health rooms are renovated in the following educational institutions:

 • Eišiškės Gymnasium;

 • Eišiškiės Stanislovas Rapolionis Gymnasium;

 • Kalesninkai Liudvikas Narbutas Gymnasium;

 • Butrimonys Anna Krepsztul Gymnasium;

 • Dieveniškės Adomas Mickevičius Gymnasium;

 • Šalčininkai „Santarvės“ Gymnasium;

 • Jašiūnai „Aušros“ Gymnasium;

 • Jašiūnai Mykolas Balinskis Gymnasium; -

In most cases, the walls in the rooms were repainted, and the worn floor covering was replaced. Also, an employee risk assessment was carried out, during which it became clear that there is not enough illumination in some classrooms, so the lamps were replaced, and for example, a window was replaced in the Jašiūnai „Aušros“ Gymnasium. By the beginning of the school year, it is intended to complete the repairs and equipment of the remaining health rooms.

Health rooms were not only repaired, but also equipped with methodological tools aimed at improving prevention and reducing health inequalities. Since the beginning of the project, the following tools have been purchased and distributed to educational institutions – games for recognizing emotions, preventing bullying, and a methodical book about fears. Also widely used by psychologists is the BLOB board, which is an internationally recognized effective tool to help children discuss and analyze conflict situations that occur every day in their everyday life. 30 pairs of Nordic walking sticks were purchased to promote physical activity. CO meters were purchased for smoking prevention. A medical couch was purchased to equip the health rooms, and specialist chairs were replaced in 3 rooms.

At the end of this school year, widely applicable sensory tools such as luminous geometric figures, tiles, and communication tents, reached educational institutions. According to public health specialist Elvyra Salavatova, special and innovative communication tents have already managed to serve various games both outdoors and in the hall. Brightly colored „living“ tiles are very attractive to children, it was nice to walk on them and explore them...

Currently, it is intended to complete the installation of health rooms and the provision of methodological tools. Only by investing in health care, a healthier lifestyle, its choice, knowledge and understanding is promoted.

Click for photos here.

Akmenės ir Šalčininkų rajonų ugdymo įstaigose bus atnaujinami sveikatos kabinetai

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriu Šalčininkų rajono savivadybės visuomenės sveikatos biuru (Toliau – Biuras) įgyvendina projektą ,,Sveikatos kabinetų mokymo įstaigose aprūpinimas metodinėmis priemonėmis”.

Įsigyjamas sveikatos kabinetų metodines priemones sudarys psichinės sveikatos stiprinimui skirtos priemonės, visuomenės sveikatos rizikos veiksnių, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo ir kitos metodinės priemonės, reikalingos psichinės sveikatos prevencijai ir stiprinimui mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdyti.

Pažymėtina, kad vaikai ir jaunimas yra pažeidžiamiausia visuomenės dalis, todėl jų sveikatos problemos turi būti sprendžiamos prioriteto tvarka. Nuo vaikystės skiepijami sveikos gyvensenos įgūdžiai išlieka visam gyvenimui, todėl jau nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų turi būti pradedama mokyti sveiko gyvenimo būdo, aiškinama, kodėl ir kaip reikia rūpintis savo sveikata.

Pasak Biuro direktorės Janinos Alkovskos, - „Tai projektas, deja, kurtas paskubomis, su mažais šansais laimėti, tačiau turbūt Dievo valia, vos 1 balo persvara išstūmus konkurentus, finansavimas atiteko būtent mums“.

P. Janina akcentuoja, kad vaikų pasitenkinimas paslaugomis, visų pirma, priklauso nuo specialisto, kiek jis įdeda savęs į bendravimą su vaiku, nuo jo kvalifikacijos. Tačiau ne mažiau svarbi yra erdvė, kurioje bendraujama su mokiniu.

„Turime siekį – sukurti jaukias, vaikams patrauklias erdves ugdymo įstaigose, darbe naudoti dėmesį patraukiančias priemones, kaip kinetinis smėlis, sensoriniai stalai, fizinį aktyvumą skatinančios priemonės. Be galo esame dėkingi mūsų bendrakeleiviams – ugdymo įstaigoms už pritarimą, palaikymą ir bendradarbiavimą“ – sako J. Alkovska.

Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Jo metu į sveikatos kabinetus ir jų infrastruktūrą bus investuojama beveik 276 tūkstančiai eurų. Prie projekto įgyvendinimo prisideda Akmenės rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybės.

 

Health rooms will be renovated in Akmenė and Šalčininkai district educational institutions

Akmenė District Municipality Public Health Bureau in conjunction with its partner Šalčininkai District Municipality Public Health Bureau (hereinafter referred to as the Bureau) is implementing the project “Provision of Health Rooms in Educational Institutions with Methodological Tools”.

The methodological tools being acquired by the mentioned health classrooms will include measures to promote mental health, tools related to public health risk factors, development of healthy lifestyle skills and other methodological tools necessary for the prevention and strengthening of mental health in schools / pre-school institutions.

It should be noted that children and young people are the most vulnerable part of the society, therefore their health needs to be addressed as a matter of priority. Healthy lifestyle skills that have been instilled since the very childhood remain for life, so it is important to start teaching healthy lifestyles started with pre-school education institutions, explaining why and how one should take care of his health.

According to Janina Alkovska, the director of the Bureau, “Unfortunately, this is a project that was developed in a hurry, with little chance of winning, but probably by the will of God, with a single 1 point advantage in the competition, the funding went to us”.

Mrs Janina emphasizes that children’s satisfaction with services depends, first and foremost, on a certain professional’s ability to interact with children and on his or her qualifications. However, no less important is the space in which he or she communicates with a student.

“Our goal is to create cosy, attractive spaces for children in educational institutions, to use attention-grabbing tools at work, such as kinetic sand, touch tables, and measures to promote physical activity. We are extremely grateful to our fellow travellers – educational institutions – for their support, aid and cooperation,” J. Alkovska say.

The project is funded by the Health Programme of the European Economic Area Financial Mechanism. Almost 276 thousand euros will be invested in health rooms and their infrastructure. The municipalities of Akmenė district and Šalčininkai district contribute to the implementation of the project.

 

Ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų atnaujinamas įgyvendinat projektą „Sveikatos kabinetų mokymo įstaigose aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“.

 

Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru įgyvendina projektą LT03-2-SAM-K01-005  „ Sveikatos kabinetų mokymo įstaigose aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ finansuojamą  Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Projekto metu atnaujinti ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetai. Sveikatos kabinetai yra  suremontuoti šiose ugdymo įstaigose:

Eišiškių gimnazijoje, Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje, Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijoje, Butrimonių Anos Kreštul gimnazijoje, Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijoje, Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijoje, Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje, Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijoje, Baltosios Vokės lopšelyje darželyje, Zavišonių lopšelyje darželyje.

Daugeliu atvejų kabinetuose buvo perdažytos sienos, pakeista susidėvėjusi grindų danga.  Taip pat, buvo  atliktas darbuotojų rizikos vertinimas, kurio metu paaiškėjo, kad kai kuriuose kabinetuose yra per mažai šviesos, todėl buvo keičiami šviestuvai, o pavyzdžiui, Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje buvo pakeistas langas. Baltosios Vokės lopšelyje darželyje dvi patalpos apjungtos į vieną, atliktas pilnas naujos patalpos remontas.

Sveikatos kabinetai buvo ne tik remontuojami bet ir aprūpinami metodinėmis priemonėmis, kuriomis yra siekiama pagerinti prevenciją ir mažinti sveikatos netolygumus. Nuo projekto pradžios yra įsigytos ir paskirstytos po ugdymo įstaigas šios priemonės -  žaidimai emocijų atpažinimui, patyčių prevencijai, metodinė knyga apie baimes, palapinė vaikų įdomesniam bendravimui. Taip pat plačiai ir psichologų naudojama BLOB lenta, kuri yra tarptautiniu mastu pripažinta veiksminga priemonė, padedanti vaikams aptarti ir analizuoti konfliktines situacijas, kurių pasitaiko kiekvieną dieną kasdieniame gyvenime. Fizinio aktyvumo skatinimui buvo įsigyta 30 porų šiaurietiško ėjimo lazdų. Rūkymo prevencijai buvo įsigyti CO matuokliai. Sveikatos kabinetų įrengimui buvo nupirkta medicininė kušetė, taip pat 3 kabinetuose buvo pakeistos specialistų kėdės. Įsigytos ugdymo priemonės vaikams sergantiems autizmu, turintiems dėmesio sutrikimo ir hiperaktyvumo sindromą ar kitus specialiuosius poreikius – šviečiančios sensorinės geometrinės formos, sensorinės plytelės, vaizdą iškreipiantys ir dekoratyviniai veidrodžiai, smėlio šviesos stalai, šviečiantys šviesolaidžiai, spalvotų šviesų projektoriai, raminamieji burbulų vamzdžiai, spalvotos sensorinės burbulų sienos.  Jaukumui sukurti įsigyti 22 vnt sėdmaišiai.  Dviejose įstaigose sumontuotos nusiraminimo erdvės su UV priemonių rinkiniais. Baltosios Vokės darželyje sumontuotas šviečiantis kamuoliukų baseinas. Nupirkta daugiaformate ugdymo, mokymosi ir terapine priemone – interaktyvi smėlio dėžė. Sąlytis su smėliu teigiamai veikia žmogaus savijautą, vidaus organų veiklą, mažina jaučiamą skausmą, nerimą, nemigą, atpalaiduoja nuo jaučiamos įtampos ir streso. Visuomenės sveikatos specialistų darbui įsigyti 2 nešiojami kompiuteriai. Sveikatos kabinetuose atsirado nauji baldai – spintos su vitrinomis, drabuzių spintos, dokumentų spintos, darbo stalai ir minkšti suolai vaikams atsisėsti.

Visuomenės sveikatos specialistų teigimu, ypatingos ir naujoviškos priemonės jau spėjo pasitarnauti įvairiems žaidimams tiek lauke, tiek salėje. Sveikatos tema vedami užsiėmimai tapo įdomesni ir įvairesni. Galimybė pasinaudoti naujomis priemonėmis susitiprino specialistų įgūdžius ir gebėjimus.
 

Health rooms in educational institutions are being renovated while implementing the project “Provision of Health Rooms in Educational Institutions with Methodological Tools”

Šalčininkai District Municipality Public Health Bureau in conjunction with its partner Akmenė District Municipality Public Health Bureau, implements the project LT03-2-SAM-K01-005 “Provision of Health Rooms in Educational Institutions with Methodological Tools” financed by the funds of the „Health“ financial mechanism program of the European Economic Area (hereinafter referred to as the EEA). While implementing the project, it is intended to renovate the health rooms of pre-school and school educational institutions. Currently, the health rooms are renovated in the following educational institutions:

Eišiškės Gymnasium, Eišiškiės Stanislovas Rapolionis Gymnasium, Kalesninkai Liudvikas Narbutas Gymnasium, Butrimonys Anna Krepsztul Gymnasium, Dieveniškės Adomas Mickevičius Gymnasium, Šalčininkai „Santarvės“ Gymnasium, Jašiūnai „Aušros“ Gymnasium, Jašiūnai Mykolas Balinskis Gymnasium, Baltoji Vokė kindergarten, Zavišonys kindergaten.

In most cases, the walls in the rooms were repainted, and the worn floor covering was replaced. Also, an employee risk assessment was carried out, during which it became clear that there is not enough illumination in some classrooms, so the lamps were replaced, and for example, a window was replaced in the Jašiūnai „Aušros“ Gymnasium. Two rooms have been combined into one, and a complete repair of the new room has been carried out in the Baltoji Vokė kindergarten.

Health rooms were not only repaired, but also equipped with methodological tools aimed at improving prevention and reducing health inequalities. Since the beginning of the project, the following tools have been purchased and distributed to educational institutions – games for recognizing emotions, preventing bullying, a methodical book about fears, and a tent for children’s more interesting communication. Also widely used by psychologists is the BLOB board, which is an internationally recognized effective tool to help children discuss and analyze conflict situations that occur every day in their everyday life. 30 pairs of Nordic walking sticks were purchased to promote physical activity. CO meters were purchased for smoking prevention. A medical couch was purchased to equip the health rooms, and specialist chairs were replaced in 3 rooms. Educational tools for children with autism, attention deficit hyperactivity disorder or other special needs were purchased – luminous sensory geometric shapes, sensory tiles, image-distorting and decorative mirrors, luminous tables, luminous fiber optic cables, coloured light projectors, soothing bubble tubes, coloured sensory bubbles walls. 22 beanbags were purchased to create cosy environment. Relaxation areas with UV kits are installed in two institutions. An illuminated ball pool was installed in the Baltoji Vokė kindergarten. A multi-format educational, learning and therapeutic tool – an interactive sandbox – was purchased. Contact with sand has a positive effect on a person’s well-being, the functioning of internal organs, moreover, it reduces pain, anxiety, insomnia, and relieves tension and stress. 2 laptops were purchased for the work of public health specialists. New furniture appeared in the health offices – cabinets with showcases, wardrobes, document cabinets, work tables and soft benches for children to sit on.

According to public health specialists, special and innovative measures have already managed to serve various games both outdoors and in the gym. Classes conducted on the topic of health have become more interesting and diverse. The opportunity to use new tools has strengthened the skills and abilities of specialists.


Projekto  „Sveikatos kabinetų mokymo įstaigose aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ įgyvendinimo pabaiga

 

Kasmet ugdymo įstaigose sulaukiame vis daugiau vaikų su specialiaisiais poreikiais, t.y. autizmo spektro sutrikimais, su cerebriniu paralyžiumi. Yra darželių, įsigyjusių relaksacines priemones, tačiau jų tik keli. Projekto rėmuose įsigytos priemonės jau šiandien padeda vaikams ir mokytojams jų sunkioje kasdienybėje. Talkinant mokyklų administracijai, dailės mokytojams, pavyko sukurti poilsio zonas įstaigose. Sulaukus projekto „Sveikatos kabinetų mokymo įstaigose aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ pabaigos, aprūpinti metodinėmis priemonėmis 15 Šalčininkų rajono ugdymo istaigų sveikatos kabinetų, o 10 iš jų atlikti remonto darbai.
Daugiau:


{{dokumentubankas_file(792)}}

 

Baltosios Vokės lopšelis darželis įsigijo šias priemones:

Eil. Nr.

Priemonė

Vnt.

1.

Knyga „Žaidžiu jausmus: Baimė ir relaksacijų CD“

1

2.

Žaidimas „Emocijų paštas“

1

3.

Žaidimas „Mokomės išvengti patyčių

1

4.

Rinkinys: magnetinė lenta „BLOB medis ir BLOB žaidimų aikštelė“ su magnetais

1

5.

Bendravimo palapinė

1

6.

Veidrodis su keturiais išgaubimais

1

7.

Burbulų sienelė

2

8.

Sensorinės grindų plytelių kompletas

2

9.

Sensorinės geometrinės šviečiančios formos

2

10.

Žaidimas ekspresijų identifikavimui

 

Atnaujinta: 2023-08-31